สรุปจำนวนผู้สมัครสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม – 8 มีนาคม 2563
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
ระดับ ปวส (ม.6)

ปวช.

ปวส.ตรง

ปวส. (ม.6)