การประมูลร้านค้า และบริหารจัดการโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
เป็นประธานการเปิดการประมูลร้านค้า และบริหารจัดการโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
โดยมีคณะกรรมการและผู้ประกอบการร้านค้าในโรงอาหารเข้าร่วมการประมูลพร้อมกัน
ณ ห้องประชุม 1อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก