Date
16 มีนาคม 2020

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ...  Read more

การสอบและมอบตัวนักศึกษาระดับ ปวส.ทุกแผนกช่าง ปีการศึกษา2563

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กำหนดใ้ห้มีการสอบและมอบตัวนักศึกษา
ในระดับ ...  Read more

การสอบและมอบตัวนักเรียนระดับ ปวช.ทุกแผนกช่างปีการศึกษา2563

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กำหนดใ้ห้มีการสอบและมอบตัวนักเรียน
ในระดับ ...  Read more

ประชุมแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา รหัส 2563

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563
นายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมแผนการเรียนสำหรับนักศึกษา
 ...  Read more