การสอบและมอบตัวนักศึกษาระดับ ปวส.ทุกแผนกช่าง ปีการศึกษา2563

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กำหนดใ้ห้มีการสอบและมอบตัวนักศึกษา
ในระดับ ปวส.ทุกแผนกช่าง ปีการศึกษา2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก