ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ โดยมีคณะผู้บริหาร
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้อง(Smart Classroom) วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก