การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(วันสุดท้าย)

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563(วันสุดท้าย)
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร และทำหน้าที่
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน-นักศึกษาให้การต้อนรับและดูแลความเรียบร้อย
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยมีคณะกรรมการดำเนินการรับสมัคร ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก