การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุลประธานกรรมการอาชีวศึกษาศึกษา ภาคเหนือ
ให้การต้อนรับและตรวจเยี่ยมความพร้อมการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยมีคณะกรรมการดำเนินการรับสมัคร ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก