จุดตรวจคัดกรองและสแกนอุณหภูมิป้องการเชื้อไวรัส COVID-19

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุลผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กำหนดให้มีการตรวจและคัดกรองเข้มขึ้น
และขอความร่วมมือสำหรับผู้มาติดต่อราชการในวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ให้สวมหน้ากากอนามัย
และหยุดให้เจ้าหน้าตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าในวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก