ประกาศเลื่อนการเปิด การเรียนปรับพื้นฐาน ปวส.1(ม.6)และการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศเลื่อนการเปิด การเรียนปรับพื้นฐาน ปวส.1(ม.6)และการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563