การทำความสะอาดภายในวิทยาลัยฯเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 COVID-19

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
และนายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และทำหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการ
นักเรียน-นักศึกษานำนักการภารโรงร่วมดำเนินการทำความสะอาดภายในวิทยาลัยฯล้างสนาม
กีฬาเอนกประสงค์ ล้างถนนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 COVID-19
โดยได้รับการอนุเคราะห์จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดพิษณุโลก นำรถน้ำมาทำล้างทำความสะอาด ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก