จุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 COVID-19

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กำหนดให้มีจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
โรคติต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 COVID-19 สำหรับบุคลากรที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่
และบุคคลภายนอก ที่เข้ามาติดต่อเรื่องราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก