Date
30 เมษายน 2020

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนัก งานคณะกรรรมการการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านระบบ Video Conference

วันพุธที่ 29 เมษายน 2563
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ...  Read more