ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางอาชีพศึกษา และบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัล”ครูดีศรีอาชีวศึกษา”และรางวัล”คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563
นายปราโมทย์ บุญเลิศล้ำ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางอาชีพศึกษา
และบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัล”ครูดีศรีอาชีวศึกษา”และรางวัล”คนดีศรีอาชีวศึกษา”
ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก