ประชุมหัวหน้าแผนกหัวหน้างาน เพื่อเตรียมจัดการเรียนการสอนในการ เปิดภาคเรียนที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563
นายสุวัฒน์ชัย สุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เป็นประธานการประชุมหัวหน้าแผนกหัวหน้างาน เพื่อเตรียมจัดการเรียนการสอนในการ
เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก