เจ้าภาพสวดพระอธิธรรม

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพ
สวดพระอธิธรรมศพอาจารย์สมพร รักถึง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  ณ วัดโพธิญาณ อ.เมือง จ.พิษณุโลก