ต้อนรับคณะผู้บริหาร เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคินคพิษณุโลก
นำคณะผู้บริหารครู-อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ให้การต้อนรับ
นายเดชณรงค์ รอดซุง และนายอุเทน ปิ่นม่วง เดินทางเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ
ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก