ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการเขียนแบบ(ครั้งที่2)ประจำปีงบประมาณ2563

ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการเขียนแบบ(ครั้งที่2)ประจำปีงบประมาณ2563