ประชุมหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา

วันอังคารที่ 19ทพฤษภาคม 2563
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
เป็นประธานการประชุมหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
เพื่อเตรียมพร้อมการจัดกิจกรรมต่างๆในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก