บัตรลงทะเบียน ระดับชั้น ปวส.1(ม.6) ภาคเรียนที่ 1/2563

บัตรลงทะเบียน ระดับชั้น ปวส.1(ม.6) ภาคเรียนที่ 1/2563

ระดับชั้น ปวส.1 (ม.6) 
กลุ่ม สาขาวิชา
กลุ่ม 5-6 (ม.6) เทคนิคเครื่องกล
กลุ่ม 7-8 (ม.6) เทคนิคเครื่องกล
กลุ่ม 5-6 (ม.6) เทคนิคการผลิต
กลุ่ม 7-8 (ม.6) เทคนิคการผลิต
กลุ่ม 9 (ม.6) เทคนิคการผลิต
กลุ่ม 3 (ม.6) เทคนิคโลหะ
กลุ่ม 5-6 (ม.6) ไฟฟ้า
กลุ่ม 7-8 (ม.6) ไฟฟ้า
กลุ่ม 9-10 (ม.6) ไฟฟ้า
กลุ่ม 3-4 (ม.6) อิเล็กทรอนิกส์
กลุ่ม 1-2 (ม.6) ก่อสร้าง
กลุ่ม 3-4 (ม.6) สถาปัตยกรรม
กลุ่ม 3-4 (ม.6) สำรวจ
กลุ่ม 3-4 (ม.6) เทคนิคอุตสาหกรรม
กลุ่ม 3-4 (ม.6) โยธา
กลุ่ม 5-6 (ม.6) โยธา
กลุ่ม 3 (ม.6) เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
กลุ่ม 3-4 (ม.6) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์