ประกาศเลื่อนกำหนดการลงทะเบียนสอบแก้ตัว ระดับชั้น ปวช.1,2ภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศเลื่อนกำหนดการลงทะเบียนสอบแก้ตัว ระดับชั้น ปวช.1,2ภาคเรียนที่ 2/2562