การตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน-นักศึกษา ประจำปี 2563

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ควบคุมการดำเนินการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน-นักศึกษา ประจำปี 2563
พร้อมกับจ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพให้กับนักเรียนระดับปวช.1
โดยให้มีคณะกรรมการตรวจคัดกรองและควบคุมระยะห่างในการป้องกัน
การแพร่ระบาดเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก