การปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ ในภาคเรียนที่ 1/2563

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563
นายสวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา ก่อนออกฝึกงานใน
สถานประกอบการ ในภาคเรียนที่ 1/2563โดยมีนายเดชณรงค์ รอดซุง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและนายสุกรี ชูติกาญจน์ หัวหน้างานระบบทวิภาคี
ดูแลและรับผิดชอบดำเนินงาน ณ หอประชุมชั้น 3 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก