ประชุมติดตามสภาพปัญาหาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
และนายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการร่วมการประชุมติดตามสภาพ
ปัญาหาและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ณ ห้อง Smart Classroom
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก