ประกาศรายชื่อผ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายชื่อผ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว