การต้อนรับคณะจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
และนายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการหัวหน้าแผนกและหัวหน้างาน
ให้การต้อนรับคณะจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัด
การเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563 ณ ห้องสมาร์ท คลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก