ประชุมข้าราชการพลเรือนพนักงานราชการทำหน้าที่ธุรการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ นัการภารโรง พนักงานขับรถ)

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
และรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย เปิดการประชุมข้าราชการพลเรือนพนักงานราชการทำหน้าที่ธุรการ
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ นัการภารโรง พนักงานขับรถ)เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเปิดภาคเรียนที่1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยาบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก