ประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก