โครงการ ฝึกอบรมการสร้างสื่อการเรียน-การสอนแบบ Mobile Learning ผ่านโปรแกรม Line

วันนอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563
นายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการมอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการ
ฝึกอบรมการสร้างสื่อการเรียน-การสอนแบบ Mobile Learning ผ่านโปรแกรม Line
โดยมีคณะครู-อาจารย์ สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมการอบรม
ณ ห้อง ICT ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก