การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี และนายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
กล่าวรายงานโดยมีคณะครู-และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ สาขาเทคโนโลยียานยนต์
เข้ารับการปฐมนิเทศพร้อมกัน ณ หอประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก