ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

1. ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
2. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออก