การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุคงคลังและการบริหารงานพัสดุ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2563
นายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการมอบของที่ระลึกให้กับคุณวีร์ภัทร คงฐิติวัจน์กุล
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินกองคลังเทศบาลเมืองอรัญญิก จ.พิษณุโลก
ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุคงคลังและการบริหารงานพัสดุ
ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและผู้ที่สนใจ ณ ห้องสมาร์ท คลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก