พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯและลงนามถวายพระชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯและลงนามถวายพระชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษาและบุคลากร
เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณโดมสนามกีฬาเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก