ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา/พิจารณาการติดตั้งโซล่าเซลในสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563
นายเจด็จ สนองคุณ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา
เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา พิจารณาการติดตั้งโซล่าเซลในสถานศึกษา
โดยมีตัวแทนจากไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 1
อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก