ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติและเจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาคและระดับชาติ ประจำปี 2563/ครั้งที่ 1/2563


วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติและเจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
ระดับภาคและระดับชาติ ประจำปี 2563/ครั้งที่ 1/2563โดยมีนายวิษณุ รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก