ารเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
นายภูมิศักดิ์ วรไตรจริยา หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา ดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)ปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2564 หน่วยวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
และทำการปิดหีบนับคะแนนในเวลา 15.00น. ณ บริเวณชั้ง 1 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก