ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแผนปฏิบัติงานและงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2563

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563
นายบุญปลูก บุญอาจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ
ในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)
ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก