การประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563
นายเลิศชัย แสงรุ่ง หัวหน้างานบุคลากร ปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ณ หอประชุมชั้น 3 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก