พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมบรมครูทางด้านช่างในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุลผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกประธาน
ในพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมบรมครูทางด้านช่าง ในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563
โดยมีคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา
เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกันณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
Tu