ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)ประจำปีงบประมาณ 2565


วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกเป็นประธานดำเนิน
การประชุมดำเนินการ เพื่อปรับแก้ไขแผนปฏิบัติงานและ งบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์พันธ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.)ประจำปีงบประมาณ 2565ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก