ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยาย 2563
นางสาวปรียาพัชร อินตา หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
นำคณะครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนด้านการศึกษา ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจการช่าง เอ็นจีเนียริ่ง อ.เมือง จ.พิษณุโลก