โครงการเแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงธุรกิจสุขภาพและการแพทย์ จัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม จับคู่ธุรกิจและแลกเปลี่ยนแรงงานอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 8-9 กันยายน 2563
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ นำคณะครู-อาจารย์นักเรียน-นักศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้าร่วมโครงการเแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชื่อมโยงธุรกิจสุขภาพและการแพทย์
จัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม จับคู่ธุรกิจและแลกเปลี่ยนแรงงานอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2563
ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 1 จังหวัดเชียงใหม่