รายชื่อนักเรียน – นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (v-cop) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียน – นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ที่ยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (v-cop) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยนักเรียน – นักศึกษาที่ต้องการปรับปรุงข้อมูล (v-cop) สามารถติดต่อรับรหัสผ่าน (Password) ได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ

แผนกวิชา สาขาวิชา
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส.
แผนกวิชาเครื่องกล ช่างยนต์ เทคนิคเครื่องกล
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ช่างเชื่อมโลหะ เทคนิคโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้า
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์  เมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาสำรวจ สำรวจ สำรวจ
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ช่างก่อสร้าง ช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาโยธา โยธา โยธา
แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ช่างซ่อมบำรุง เทคนิคอุตสาหกรรม