อบรมโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)ภาคเหนือปีงบประมาณ 2563

วันที่19-20 กันยายน 2563
นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุลประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือให้เกียรติเป็นประธานเปิด
โครงการขับเคลื่อนและการนิเทศติดตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)ภาคเหนือปีงบประมาณ 2563
โดยมีนายเดชณรงค์ รอดซุงรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการกล่าวรายงาน ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ จังหวัดพิษณุโลก