การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
นายอรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยศาตราจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลกให้เกียรติเป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกและคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก