พิธีทำบุญตักบาตรฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563นายบุญลือ อยูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา
และบุคลากรในสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก