พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563
นายเดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษาและบุคลากร
ในสถานศึกษาเข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก