ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 25623

  • แผนผังวิทยาลัยฯ
  • รายละเอียดสิ่งปลูกสร้างและอาคารเรียน
  • จำนวนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  • จำนวนห้องคอมพิวเตอร์การจัดการเรียนการสอน
  • จำนวนห้องคอมพิวเตอร์การบริหารงานการจัดการทั่วไป