กำหนดการและบัตรลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการและบัตรลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ระดับ ปวช.1
ระดับ ปวช.2
กลุ่ม สาขาวิชา กลุ่ม สาขาวิชา
กลุ่ม 1-2 ช่างยนต์ กลุ่ม 1-2 ช่างยนต์
กลุ่ม 3-4 ช่างยนต์ กลุ่ม 3-4 ช่างยนต์
กลุ่ม 5-6 ช่างยนต์ กลุ่ม 5-6 ช่างยนต์
กลุ่ม 7-8 ช่างยนต์ กลุ่ม 7-8 ช่างยนต์
กลุ่ม 9-10 ช่างยนต์ กลุ่ม 1-2 ช่างกลโรงงาน
กลุ่ม 1-2 ช่างกลโรงงาน กลุ่ม 3-4 ช่างกลโรงงาน
กลุ่ม 3-4 ช่างกลโรงงาน กลุ่ม 5-6 ช่างกลโรงงาน
กลุ่ม 5-6 ช่างกลโรงงาน กลุ่ม 1-2 ช่างเชื่อมโลหะ
กลุ่ม 1-2 ช่างเชื่อมโลหะ กลุ่ม 1-2 ช่างไฟฟ้ากำลัง
กลุ่ม 1-2 ช่างไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม 3-4 ช่างไฟฟ้ากำลัง
กลุ่ม 3-4 ช่างไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม 5-6 ช่างไฟฟ้ากำลัง
กลุ่ม 5-6 ช่างไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม 7-8 ช่างไฟฟ้ากำลัง
กลุ่ม 7-8 ช่างไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม 1-2 อิเล็กทรอนิกส์
กลุ่ม 1-2 อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม 3-4 อิเล็กทรอนิกส์
กลุ่ม 3-4 อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม 1-2 ช่างก่อสร้าง
กลุ่ม 1-2 ช่างก่อสร้าง กลุ่ม 1-2 สถาปัตยกรรม
กลุ่ม 1-2 สถาปัตยกรรม กลุ่ม 1-2 สำรวจ
กลุ่ม 1-2 สำรวจ กลุ่ม 1-2 ช่างซ่อมบำรุง
กลุ่ม 1-2 ช่างซ่อมบำรุง กลุ่ม 1-2 โยธา
กลุ่ม 1-2 โยธา กลุ่ม 1 เมคคาทรอนิกส์
กลุ่ม 1-2 เมคคาทรอนิกส์
ระดับ ปวช.3
กลุ่ม สาขาวิชา
กลุ่ม 1-2 ช่างยนต์
กลุ่ม 3-4 ช่างยนต์
กลุ่ม 5-6 ช่างยนต์
กลุ่ม 7-8 ช่างยนต์
กลุ่ม 1-2 ช่างกลโรงงาน
กลุ่ม 3-4 ช่างกลโรงงาน
กลุ่ม 5-6 ช่างกลโรงงาน
กลุ่ม 1 ช่างเชื่อมโลหะ
กลุ่ม 1-2 ช่างไฟฟ้ากำลัง
กลุ่ม 3-4 ช่างไฟฟ้ากำลัง
กลุ่ม 5-6 ช่างไฟฟ้ากำลัง
กลุ่ม 7-8 ช่างไฟฟ้ากำลัง
กลุ่ม 1-2 อิเล็กทรอนิกส์
กลุ่ม 3 อิเล็กทรอนิกส์
กลุ่ม 1-2 ช่างก่อสร้าง
กลุ่ม 1-2 สถาปัตยกรรม
กลุ่ม 1 สำรวจ
กลุ่ม 1 ช่างซ่อมบำรุง
กลุ่ม 1-2 โยธา
กลุ่ม 1 เมคคาทรอนิกส์
ระดับ ปวส.1 ระดับ ปวส.2
กลุ่ม สาขาวิชา กลุ่ม สาขาวิชา
กลุ่ม 1-2 เทคนิคเครื่องกล กลุ่ม 1-2 เทคนิคเครื่องกล
กลุ่ม 3-4 เทคนิคเครื่องกล กลุ่ม 3-4 เทคนิคเครื่องกล
กลุ่ม 5-6 (ม.6) เทคนิคเครื่องกล กลุ่ม 5-6 (ม.6) เทคนิคเครื่องกล
กลุ่ม 7-8 (ม.6) เทคนิคเครื่องกล กลุ่ม 7-8 (ม.6) เทคนิคเครื่องกล
กลุ่ม 9-10 (ทวิ) เทคนิคเครื่องกล กลุ่ม 9-10 (ทวิ) เทคนิคเครื่องกล
กลุ่ม 1 เทคนิคการผลิต กลุ่ม 1 เทคนิคการผลิต
กลุ่ม 2 เทคนิคการผลิต กลุ่ม 2 เทคนิคการผลิต
กลุ่ม 3 เทคนิคการผลิต กลุ่ม 3 เทคนิคการผลิต
กลุ่ม 5-6 (ม.6) เทคนิคการผลิต กลุ่ม 5-6 (ม.6) เทคนิคการผลิต
กลุ่ม 7-8 (ม.6) เทคนิคการผลิต กลุ่ม 7-8 (ม.6) เทคนิคการผลิต
กลุ่ม 9 (ม.6) เทคนิคการผลิต กลุ่ม 9 (ม.6) เทคนิคการผลิต
กลุ่ม 1-2 เทคนิคโลหะ กลุ่ม 1-2 เทคนิคโลหะ
กลุ่ม 3 (ม.6) เทคนิคโลหะ กลุ่ม 3-4 (ม.6) เทคนิคโลหะ
กลุ่ม 1-2 ไฟฟ้า กลุ่ม 1-2 ไฟฟ้า
กลุ่ม 3-4 ไฟฟ้า กลุ่ม 3-4 ไฟฟ้า
กลุ่ม 5-6 (ม.6) ไฟฟ้า กลุ่ม 5-6 (ม.6) ไฟฟ้า
กลุ่ม 7-8 (ม.6) ไฟฟ้า กลุ่ม 7-8 (ม.6) ไฟฟ้า
กลุ่ม 9-10 (ทวิ) ไฟฟ้า กลุ่ม 9-10 (ทวิ) ไฟฟ้า
กลุ่ม 1-2 อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม 1-2 อิเล็กทรอนิกส์
กลุ่ม 3 (ม.6) อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม 3 (ม.6) อิเล็กทรอนิกส์
กลุ่ม 1-2 (ม.6) ช่างก่อสร้าง กลุ่ม 1-2 (ม.6) ช่างก่อสร้าง
กลุ่ม 1-2 เทคนิคสถาปัตยกรรม กลุ่ม 1-2 เทคนิคสถาปัตยกรรม
กลุ่ม 3-4 (ม.6) เทคนิคสถาปัตยกรรม กลุ่ม 3-4 (ม.6) เทคนิคสถาปัตยกรรม
กลุ่ม 1 สำรวจ กลุ่ม 1-2 สำรวจ
กลุ่ม 3-4 (ม.6) สำรวจ กลุ่ม 3-4 (ม.6) สำรวจ
กลุ่ม 1-2 เทคนิคอุตสาหกรรม กลุ่ม 1-2 เทคนิคอุตสาหกรรม
กลุ่ม 3-4 (ม.6) เทคนิคอุตสาหกรรม กลุ่ม 3-4 (ม.6) เทคนิคอุตสาหกรรม
กลุ่ม 1-2 โยธา กลุ่ม 1-2 โยธา
กลุ่ม 3-4 (ม.6) โยธา กลุ่ม 3-4 (ม.6) โยธา
กลุ่ม 5-6 (ม.6) โยธา กลุ่ม 5-6 (ม.6) โยธา
กลุ่ม 3 (ม.6) เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ กลุ่ม 1 (ม.6) เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
กลุ่ม 1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 2 (ม.6) เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
กลุ่ม 3 (ม.6) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
กลุ่ม 3 (ม.6) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์