ยินดีต้อนรับ

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 นายบุญลือ อยู่คง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนงานและความร่วมมือ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ นกเรียน-นักศึกษา
และบุคลากรในสถานศึกษา ให้การต้อนรับนายสุชาติ ชาติวรรณ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
และนายวิลาศ เฟื่องระย้า เข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ณ หองประชุม อาคารวิทยบริการ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก