การอบรมปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคตกับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563


วันที่ 31ตุลาคม ถึง 1 พฤษศจิกายน 2563
ดร.เดชณรงค์ รอดซุง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครู-อาจารย์และนักเรียน-นักศึกษาที่ได้รับทุนนวัตกรรม
สายอาชีพชั้นสูง(กสศ.)ประเภท 2 ปี(ปวส./อนุปริญญา)ระยะที่ 1 ของวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เข้าร่วมโครงการอบรมปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคตกับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ณ หอประชุมชั้น 3 อาคาร 4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก